English

Clubture

Clubture-HR 20. krug - 2. poziv

Naziv projekta: forward toward 4


Vrsta projekta: Suradnički
Budžetna kategorija: 40 000

Podaci o organizaciji - nositelj projekta:

Puni naziv organizacije: kulturno umjetnička udruga "Uzgon" - Split
Službena adresa nositelja (ulica, grad): r. boškovića 13
Ime i prezime odgovorne osobe hrvoje cokarić
Voditelj/ica projekta Igor Mihovilović
Telefon: 0959053879
Email: raido@inorbit.com
Fax:

Podaci o organizacijama - partneri u projektu:

Puni naziv organizacije: Siva zona - prostor medijske i suvremene umjetnosti
Grad: Korčula
Adresa: Ulica Giuno 11, 20260 Korčula
Puni naziv organizacije: UDRUGA ZA PROMICANJE KULTURE I UMJETNOSTI DOBRE DOBRIČEVIĆ
Grad: Lastovo
Adresa: 20290 Lastovo


Opis projekta

Koncept:
Osnovni cilj ovog projekta je asimilirati istinske umjetnike i životinju kojoj prijeti izumiranje na njezinom prirodnom staništu (uz korištenje visoke tehnologije) u kreatvnu radnu jedinicu koja je sposobna vršiti pozitivan utjecaj na svoju okolinu. Indirektan cilj projekta je uključenje što šire društvene zajednice u njegovu (s naglaskom na djecu i mlade te socijalno ranjive i isključene skupine). Ovaj projekt čini korak u smjeru koji konkretizira odnos umjetnosti, tehnologije i života kroz umjetnost. Magarac-umjetnik i njegove ljudske kolege umjetnici kroz umjetnički čin simbolički će postati ultimativni suprematisti. Tehnologija koju prenosi magarac, a koristi umjetnik, pokazuje suvremenom čovjeku kako misliti i raditi direktno u prirodi i sa prirodom uz sve odgovornosti koje iz toga proizlaze. Tako u filozofskom smislu možemo reći kako je ishodište projekta kinizam čiji su predstavnici u staroj Grčkoj bili Antisten i Diogen. A u umjetničkom smislu pozivamo se na rusku avangardnu konstruktivističku školu, kojoj fokus u današnjem vremenu više nije klasična industrija i funkcija umjetničkog djela unutar nje, već sama korelacija prirode i digitalnog sa željom da u konačnici odbacimo digitalnu komponentu i ostvarimo sinergiju sa našom tradicijom i okolišem. u ovom dijelu projekta fokusiramo se na predstavljanje projekta u ruralnim sredinama u kojima je do nedavno magarac imao centralnu ulogu u kulturnom i gospodarskom životu a sada je gotovo nestao. Programski sadržaj sastoji se od multimedijalnih izložbi, radionica za dijecu i mlade te izvedbenih umjetnosti koje tematiziraju magarca. Specifični cilj projekta je zainteresirati i obrazovati prvenstveno mlađu populaciju o mogućim upotrebama magarca u suvremenom svijetu, a posredno tome i izvršiti repopulaciju magarca u ruralne sredine u kojima je nekoć bio domicilna životinja.

Opis partnerstva:
Udruga Uzgon kao nositelj projekta, odgovorna je za kreiranje cjelokupnog programa i izradu promo i edukativnih materijala. Organizacija "Siva zona" osigurava prostor za realizaciju programa u Korčuli,tehničku podršku te organizira medijsku promociju na lokalnom nivou. Udruga Dobre Dobričić osigurava prostor za realizaciju programa u Lastovu, tehničku podršku, medijsku promociju na lokalnom nivou, te sudjeluje u izradi i provođenju edukativnih aktivnosti u sklopu projekta.

Sadržaj

Događaj 1
Korčula - realizacija multimedijalne izložbe "sivi"- izložba se sastoji od uglavnom multimedijalnih instalacija nastalih u tijeku zadnje 4 godine provođenja projekta "Toward europe", u sklopu izložbe planirana je prezentacija dokumentarnog filma "Cargo" praćeno uz predavanje namjenjeno otočkom stanovništvu, te javno izvođenje radio drame "Sakrij sunce"

Događaj 2
Lastovo - realizacija edukativne radionice pričanja i pisanja pripovjetki - radi se o dvodnevnoj radionici namjenjenoj učenicima osnovnih i srednjih škola u kojoj se kao motiv na kojem počiva radionica koristi magarac. prateći program sastoji se od prezentacije filma "Cargo" , te postavljanja multimedijalne izložbe "Sivi" i glazbenog nastupa kolektiva "Sivi"

Događaj 3
Zagreb - predstavljanje projekta i publikacija "Toward europe" - u dosadašnjem radu na projektu "Toward europe" , nastalo je više teoretskih, dramskih, proznih, stripovskih i poetskih tekstova koji tematiziraju magarca. dio njih je objavljen u sklopu dvije publikacije objavljene u suradnji sa "Clubtureom", a u ovom dijelu projekta planiramo izdati i 3. izdanje, te ih ovom prilikom objedinjene predstaviti zagrebačkoj publici. predstavljanje će biti popraćeno projekcijom filma "Cargo", i predavanjem o samom projektu u formi moderirane diskusije.


Termini i mjesta događanja

Događaj 1
Mjesto: Korčula
Termin: ožujak -travanj 2019.

Događaj 2
Mjesto: Lastovo
Termin: svibanj 2019.

Događaj 3
Mjesto: Zagreb
Termin: rujan 2019.


Clubture budžet

24,320.00 kn