English

Clubture

Tijela upravljanja

Statutom definirana tijela upravljanja su:

Skupština

Upravni odbor

Koordinator organizacije

Skupština
Skupština je najviše tijelo upravljanja i odlučivanja. Skupštinu čine po jedan predstavnik/ica svake organizacije koja je redovna članica. Sastaje se najmanje jedanput godišnje.

Skupština Saveza:

 • utvrđuje politiku razvitka Saveza;
 • donosi Statut Saveza te njegove izmjene i dopune;
 • donosi financijski plan i završni račun;
 • donosi i mijenja program rada Saveza;
 • donosi druge akte i odluke važne za rad Saveza;
 • bira i razrješuje dužnosti predsjednika i zamjenika predsjednika Saveza;
 • bira i razrješuje dužnosti članove Upravnog odbora;
 • razmatra i usvaja izvještaj o radu Saveza;
 • daje smjernice za rad Saveza;
 • osniva i imenuje odbore, komisije i slična tijela prema potrebi te im utvrđuje zadatke;
 • odlučuje o primanju i isključenju članice iz Saveza;
 • odlučuje o prestanku rada Saveza;
 • obavlja i druge poslove određene Zakonom ili Statutom.

Upravni odbor
Poslove upravljanja Savezom između dviju sjednica Skupštine obavlja Upravni odbor.
Predsjednik Saveza saziva sjednice Upravnog odbora i rukovodi radom Upravnog odbora. U odsustvu predsjednika, Upravnim odborom upravlja i sjednicama rukovodi zamjenik predsjednika. Upravni odbor ima pet članova. Čine ga predsjednik Saveza, zamjenik predsjednika Saveza i još tri člana koje bira Skupština na mandat od tri godine. Članovi Upravnog odbora mogu biti ponovno birani. Kandidate za članove Upravnog odbora mogu predložiti redovne članice Saveza. Kandidati ne moraju nužno biti iz redova članova udruga članica Saveza.

Upravni odbor:

 • bira i imenuje koordinatora Saveza;
 • utvrđuje prijedlog Statuta Saveza, programa i plana rada te strateških smjernica djelovanja Saveza, koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje;
 • nadgleda izvršenje usvojenog programa rada, provedbu odluka Skupštine i operativno funkcioniranje Saveza;
 • upravlja imovinom Saveza;
 • podnosi izvješća o radu Skupštini Saveza;
 • osniva i imenuje odbore, komisije i slična tijela prema potrebi te im utvrđuje zadatke;
 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Saveza.

Članovi Upravnog odbora su:

Srdjana Cvijetić (Predsjednica)

Sanja Burlović (Zamjenica predsjednice)

Valentina Grubačević

Dubravko Matanić

Leonard Jurić

Predsjednik saveza

Predsjednika Saveza i njegovog zamjenika bira Skupština na mandat od tri godine, s tim da mogu biti ponovno birani. Kandidate za predsjednika i zamjenika predsjednika mogu predložiti redovne članice Saveza. Predsjednik i zamjenik predsjednika mogu biti i osobe koje nisu članice udruga članica Saveza. Predsjednik Saveza je po funkciji ujedno i predsjednik Upravnog odbora i predsjednik Skupštine.

Predsjednik:

 • zastupa Savez;
 • pokreće raspravu o pitanjima iz djelokruga Skupštine i Upravnog odbora;
 • brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine i njezinih tijela;
 • rukovodi radom Skupštine i Upravnog odbora;
 • obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom.

Predsjednik Saveza podnosi izvješće o svom radu Upravnom odboru i Skupštini Saveza.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika u svim poslovima zamjenjuje zamjenik predsjednika.

Predsjednica Saveza je Srdjana Cvijetić.

Predsjednica Saveza 2016. - 2022. bila je Miljenka Buljević.

Predsjednik Saveza 2009. - 2016. godine bio je Davor Mišković.

Predsjednica Saveza 2002. – 2009. godine bila je Emina Višnić.

Koordinator saveza

Koordinatora Saveza bira Upravni odbor na mandat od dvije godine, uz mogućnost da bude ponovno biran. 

Koordinator Saveza:

 • koordinira ukupne aktivnosti i programe Saveza;
 • vodi popis članica Saveza;
 • organizira sjednice Skupštine, Upravnog odbora i drugih tijela Saveza;
 • obavlja i druge zadatke određene odlukama nadležnih tijela Saveza.

Koordinator je odgovoran Upravnom odboru i Skupštini.

Koordinator Saveza je Domagoj Šavor.

Sukladno Statutu, Savez zastupaju predsjednik i koordinator.