English

Clubture

22. krug programa Clubture-HR // finalni poziv za predlaganje suradničkih projekata i turneja za 2022. godinu

10.12.2021

Rok prijave prijedloga: 10. veljače 2022. u 14 sati

Large 2020 03 06 3

||| Tko se može prijaviti: organizacije nezavisne kulture (udruge, umjetničke organizacije i neformalne grupe/inicijative) koje pripadaju području djelovanja Clubturea

||| Što i gdje: projekti i turneje kulturne razmjene i suradnje na području Hrvatske

||| Kada: realizacija u razdoblju od 15.3.2022. do 15.12.2022.

Rok za online prijavu prijedloga: 10. veljače 2022. u 14 sati

ONLINE PRIJAVA!

Nositelji i njihovi partneri moraju djelovati u području nezavisne kulture i kulture mladih te prihvaćati načela djelovanja i ciljeve Saveza udruga Klubtura, odnosno Clubture-HR programa koji su navedeni u temeljnim dokumentima organizacije.

Kroz program Clubture-HR: Programska razmjena i suradnja podupire se realizacija sadržaja iz sljedećih područja:

 • suvremena umjetnost (vizualna, filmska, izvedbena, književnost, glazbena, itd.) i nove umjetničke prakse
 • urbana kultura i kultura mladih
 • novi mediji i tehnologije
 • interdisciplinarni kulturni projekti
 • suvremene umjetničke, društvene i kulturne teorije i istraživanja
 • arhitektura i urbanizam
 • razvoj kulturne politike
 • edukacija vezana za gore navedena područja

Prijedlozi sadržaja koji su dominantno vezani za turizam, kulturnu baštinu i ostale djelatnosti izvan područja nezavisne kulture i umjetnosti neće biti prihvaćeni, tj. smatrat će se da nisu zadovoljili formalne uvjete ovog poziva.

CTHR info radionica! Info radionica o ovogodišnjem pozivu za Clubture-HR programsku razmjenu i suradnju održat će se u utorak, 18. siječnja 2022. u 11 sati putem online platforme Zoom. Za sudjelovanje na radionici molimo da se prijavite na clubture@gmail.com najkasnije do 17. siječnja u 12 sati.

Snimku radionice moguće je pogledati na linku.

Kako prijaviti suradnički projekt ili suradničku turneju?

Najkasnije do navedenog roka (10. veljače 2022. u 14 sati) potrebno je isključivo putem online prijavnice dostaviti prijedlog projekta ili turneje.
Upute za ispunjavanje online prijavnice dostupne su ovdje.

Prijedlog mora sadržavati:

 • odgovore na pitanja navedena u online prijavi za predlaganje projekata/turneja uz budžet potreban za realizaciju projekta/turneje
 • potpisom (za sve nositelje) i žigom ovjerenu (ukoliko je primjenjivo) izjavu da se s predloženim (istim) aktivnostima neće samostalno aplicirati na pozive za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba i Ministarstva kulture RH kao ni na natječaje Zaklade Kultura nova (dokument izjave se prilaže u sustavu online prijave)
 • potpisom (za sve partnere) i žigom ovjerenu (ukoliko je primjenjivo) izjavu partnera o sudjelovanju na projektu (izjava partnera se prilaže u sustavu online prijave, a u slučaju više partnerskih izjava prilaže se u .zip ili sličnom formatu)

O pozivu

SU Klubtura godišnje objavljuje dva poziva za predlaganje suradničkih projekata ili turneja kroz program Clubture-HR. Ovo je drugi, finalni poziv i on je otvoren za organizacije koje pripadaju području djelovanja Clubturea, a koje dosada nisu provodile suradničke projekte ili turneje kroz Clubture.

SU Klubtura svake godine prijavljuje Clubture-HR program na javna sredstva namijenjena financiranju javnih potreba u kulturi Grada Zagreba, Ministarstva kulture Republike Hrvatske te Zaklade Kultura nova. Po završetku procesa namicanja sredstava te nakon prikupljanja prijedloga projekata u oba poziva, konačnu odluku o tome koji će se projekti i turneje financirati, donijet će zajedno svi predlagatelji i Skupština SU Klubtura u prvoj četvrtini 2022. godine.

Važno: S obzirom na okolnosti uzrokovane širenjem Covid-19 virusa potičemo predlagatelje da u opisnom dijelu prijavnice navedu i mogućnosti provedbe planiranih događaja u otvorenim prostorima. SU Klubtura će tijekom pripreme i provedbe projekata omogućiti prenamjenu troškova za događaje sukladno epidemiološkoj situaciji u 2022. godini. Radi kvalitetnije provedbe procesa planiranja i realizacije projekata preporučljivo je već prilikom prijave projekta u budžet uvrstiti troškove koje se odnose na prilagodbu javnih događaja epidemiološkoj situaciji, gdje je to moguće.

PRAVILA ZA SURADNIČKE PROJEKTE I TURNEJE UNUTAR PROGRAMA CLUBTURE-HR
Prijedloge možete prijaviti u obliku suradničkog projekta ili u obliku turneje.

SURADNIČKI PROJEKT = niz od tri ili više različitih događaja otvorenih za javnost
Pod projektom podrazumijevamo određeni niz povezanih događaja koji su otvoreni za javnost, kao što su različiti kulturni događaji otvoreni za širu javnost (npr. koncerti, predstave, izložbe, projekcije, predavanja i slično), ali i oni namijenjeni nekom užem krugu (kao što su radionice, simpoziji i slično). Unutar projekta moguće je organizirati i boravak (rezidenciju), ali samo ukoliko boravak umjetnika ili suradnika na projektu u konačnici rezultira javnim događajem. S obzirom na to da da je ovdje riječ o sadržajima otvorenim za javnost, unutar “Clubture-HR” programa ne mogu se predlagati aktivnosti isključivo produkcijske naravi (npr. produkcija nekog umjetničkog rada), kao ni one koje su namijenjene isključivo članovima pojedine organizacije (npr. edukacijske aktivnosti za članove). Nije moguće predlagati sadržaje koji su u istom mjestu već ranije bili realizirani u sklopu programa “Clubture-HR”.

2 partnera – 3 mjesta – 3 događaja
U suradnički projekt moraju biti uključena najmanje dva partnera (nositelj i jedna partnerska organizacija) koji zajednički sudjeluju u realizaciji. Sadržaji unutar projekta moraju se odvijati u najmanje tri različita grada ili mjesta te biti dostupni javnosti. U sklopu projekta moraju se realizirati najmanje tri različita javna događaja. Isti događaj ne može se realizirati dvaput u istom mjestu.

SURADNIČKA TURNEJA = jedan događaj otvoren za javnost koji se realizira u više gradova/mjesta
Pod turnejom podrazumijevamo organizaciju jednog događaja otvorenog za javnost (npr. koncerta, predstave, izložbe, projekcije, predavanje, radionica, simpozij i slično) u minimalno tri različita grada ili mjesta. U okviru turneje moguće je organizirati i rezidenciju, ali samo ukoliko boravak umjetnika ili suradnika na projektu u konačnici rezultira javnim događajima u minimalno tri različita grada ili mjesta. S obzirom na to da je ovdje riječ o sadržajima otvorenim za javnost, unutar “Clubture-HR” turneje ne mogu se predlagati aktivnosti isključivo produkcijske naravi (npr. produkcija nekog umjetničkog rada), kao ni one koje su namijenjene isključivo članovima pojedine organizacije (npr. edukacijske aktivnosti za članove). Nije moguće predlagati sadržaje koji su u istom mjestu već bili ranije realizirani u sklopu programa “Clubture-HR”.

3 partnera – 3 mjesta – 1 događaj
U turneju moraju biti uključena najmanje tri partnera (nositelj i dvije partnerske organizacije) koji zajednički sudjeluju u realizaciji. Identičan sadržaj unutar turneje mora se odvijati u najmanje tri različita grada ili mjesta te biti dostupan javnosti. Isti događaj ne može se realizirati dvaput u istom mjestu.

DVIJE KATEGORIJE BUDŽETA
Dvije su kategorije kojima se određuje maksimalan iznos sredstava koja se unutar programa “Clubture-HR” mogu ostvariti za pojedini projekt ili turneju iz sredstava SU Klubtura.

Kategorija A: projekti / turneje do 20.000 kuna
Kategorija B: projekti / turneje do 40.000 kuna

Pojedini projekt ili turneja može se prijaviti isključivo unutar jedne od ponuđenih kategorija. Projekti i turneje koji se prijavljuju unutar kategorije B mogu iz sredstava SU Klubtura biti financirani do 75% od ukupne vrijednosti, odnosno ukupnog budžeta projekta ili turneje.

Što se financira?
Iz sredstava SU Klubtura mogu se pokriti isključivo troškovi koji proizlaze iz suradnje, i to:

 • putni troškovi: put, dnevnice (troškovi prehrane pokrivaju se isključivo iz dnevnica)
 • smještaj
 • promocija (koja je obavezan trošak, osim u slučaju da je ona pokrivena iz nekog drugog izvora, što treba dokazati)
 • honorari za izvođače
 • najam i transport opreme
 • materijali za realizaciju događaja

U budžetu pojedinog projekta ili turneje koji se odnosi na sredstva SU Klubtura potrebno je imati najmanje tri različita tipa troška, od kojih niti jedan ne može prijeći 50% ukupnih troškova. Svi troškovi moraju biti izraženi u bruto iznosima, odnosno moraju uključivati sva porezna i druga obavezna davanja.

Iz sredstava SU Klubtura ne mogu se financirati organizacijski troškovi, troškovi najma prostora niti drugi troškovi koji nisu gore navedeni. Svi planirani troškovi moraju biti realni, moraju direktno proizlaziti iz planiranih aktivnosti te moraju biti u skladu s ovim pravilima.

Napomena: oprema i materijali potrebni za realizaciju događaja uključuju i zaštitne materijale potrebne za prilagodbu događaja za vrijeme pandemije Covid-19 virusa.

Što čini prijedlog suradničkog projekta ili turneje?
U prijedlozima je potrebno navesti: sve uključene partnere, plan događaja (preliminarni program), gradove/mjesta te planirane prostore odvijanja. Nije potrebno navoditi konkretne datume osim ako oni već nisu dogovoreni. Na događajima koji se predlažu za odvijanje u turističkim mjestima potiče se realizacija kulturnih sadržaja van turističke sezone. U prijedlozima je važno navesti i parametre suradnje: na koji način projekt ili turneja uključuje publiku i javnost te kako doprinose lokalnoj zajednici u kojoj se provode.

U slučaju predlaganja suradničke turneje potrebno je navesti podatke o izvođačima (umjetnici, predavači, itd.) čiji će se radovi distribuirati turnejom te prikupiti i u prijavnici na odgovarajućem mjestu priložiti najvažnije reference vezane uz predloženi sadržaj (mjesta dosadašnjih izvedbi, kritike, recenzije itd.).

Za projekte / turneje u Kategoriji A potrebno je navesti samo troškove koji se planiraju financirati iz sredstava SU Klubtura.
Za projekte / turneje u Kategoriji B potrebno je navesti ukupni budžet projekta / turneje, koji uključuje troškove koji se planiraju financirati iz sredstava SU Klubtura (do 75%) kao i troškove koji se planiraju financirati iz drugih izvora (najmanje 25%).

Relevantni dokumenti pri apliciranju (obavezno pročitati prije ispunjavanja prijavnice)

Sljedeći koraci u proceduri odlučivanja i realizacije:
(sudjeluju predlagatelji, koordinator te Radna grupa za praćenje provedbe programa)

 • odluka o tome koji su prijedlozi zadovoljili formalne uvjete u drugom pozivu (maksimalno 15 dana od zatvaranja poziva)
 • veljača 2022. - konačne dorade prijedloga projekata/turneja, konzultacije i usuglašavanje te detaljno definiranje suradničkih projekata i turneja iz oba poziva
 • veljača / ožujak 2022. - konačna odluka o tome koji su prijedlozi zadovoljili formalne uvjete i obavijest Skupštini SU Klubtura putem mailing liste; objava svih predloženih i detaljno definiranih suradničkih projekata/turneja na web stranicama SU Klubtura (najkasnije 7 dana prije sjednice Skupštine) te sjednica Skupštine na koju su pozvani svi predlagatelji projekata i turneja: prezentacije i diskusije, ocjenjivanje, odlučivanje o prijedlogu liste projekata koji ulaze u provedbu
 • 15. ožujka do 15. prosinca 2022. - provedba prihvaćenih projekata, revizije provedbe te izvještavanje o provedbi

Napomene: Ukoliko predlagatelj ili redovni član nije u mogućnosti prisustvovati prezentacijama i sjednici Skupštine, obavezan je svoje ocjene poslati mailom najkasnije 1 dan prije održavanja sjednice. Predlagatelji koji ne ispune ovu obavezu bit će isključeni iz daljnjeg procesa. Nakon prikupljenih ocjena, Radna grupa za praćenje provedbe programa na temelju će istih predložiti dva budžeta, od kojih će Skupština izabrati jedan. Time se donosi konačna odluka.

Informacije i pitanja:
Ostale informacije oko prijave suradničkih projekata i turneja, pročitajte često postavljana pitanja ili nas kontaktirajte na clubture@gmail.com
U slučaju tehničkih poteškoća s prijavnicom kontaktirajte programera Branimira Šlosera na branimir.sloser@slobodnadomena.hr