English

Clubture

Poziv na predaju sažetaka za tematski broj „Nova javna kultura i prostori društvenosti“

29.11.2022

Pozivaju se zainteresirani autori na predaju sažetaka za znanstvene i stručne radove za tematski broj časopisa Sociologija i prostor koji je planiran za drugu polovinu 2023. godine.

U posljednja je dva desetljeća sve značajnija uloga organizacija civilnog društva koje djeluju u području suvremene kulture i umjetnosti, a čijim je zagovaračkim aktivnostima uspostavljena nova generacija kulturnih centara, odnosno društveno-kulturnih centara (DKC). Utemeljeni na načelima sudioničkog upravljanja i civilno-javnog partnerstva, društveno-kulturni centri predstavljaju važnu institucionalnu inovaciju u odnosu na kulturne centre kao javne institucije u kulturi kojima su osnivači najčešće jedinice lokalne samouprave. 

Svrha tematskog broja časopisa Sociologija i prostor je novim spoznajama doprinijeti rastućoj znanstvenoj i stručnoj literaturi o kulturnim centrima i drugim prostorima društvenosti u kojima se uspostavljaju različite prakse sudioničkog upravljanja i civilno-javnog partnerstva. Stoga se pozivaju zainteresirani autori na predaju sažetaka za znanstvene i stručne radove za tematski broj koji je planiran za drugu polovinu 2023. godine.

Tematski fokus radova može uključivati neke od navedenih tema:
• javni kulturni centri u Republici Hrvatskoj;
• povijesni razvoj, modeli upravljanja, financiranje i programske aktivnosti kulturnih centara;
• civilno-javno partnerstvo i novi modeli infrastrukture za kulturu i društvene aktivnosti;
• komparativna analiza postojećih modela upravljanja i programiranja u društveno-kulturnim centrima u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji;
• kvalitativna i kvantitativna istraživanja kulturnih praksi i potreba lokalne zajednice s fokusom na prakse korištenja postojećih kulturnih i društveno-kulturnih centara;
• nove kulturne prakse i modeli umrežavanja organizacija civilnog društva iz područja kulture.

Sažetke znanstvenih i stručnih radova do 250 riječi na hrvatskom i engleskom jeziku molimo poslati na elektronsku adresu gostujuće urednice Željke Tonković (zeljka.tonkovic@ unizd.hr) te na adrese glavne urednice časopisa Ankice Marinović (ankica@idi.
hr i sip@idi.hr).

Rok za predaju sažetaka je 23. 12. 2022. godine.

Obavijest autorima o prihvaćanju sažetaka bit će poslana do 15.1.2023. godine.

Rok za slanje cjelovitih radova je 15.3.2023. godine.

Poziv na predaju sažetaka za znanstvene i stručne radove provodi se u sklopu projekta Nova javna kultura i prostori društvenosti čiji je nositelj Savez udruga Klubtura. Partneri u projektu su Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Institut za razvoj i međunarodne odnose, Savez udruga Kaoperativa, Platforma Doma mladih, Art radionica Lazareti, Savez udruga Molekula, Savez udruga Rojca, Kurziv – Platforma za pitanja kulture, medija i društva, Savez udruga Operacija grad, Platforma za Društveni centar Čakovec, Drugo more.

Projekt Nova javna kultura i prostori društvenosti sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, operativni program Učinkoviti ljudski potencijali. 

Izvor: https://hrcak.srce.hr/286116