English

Clubture

23. krug programa Clubture-HR // 1. poziv za predlaganje suradničkih projekata i turneja za 2023. godinu

21.09.2022

Rok prijave prijedloga: 27. listopada 2022. u 14 sati

Large cthr 1

PRIJAVA

Poziv je namijenjen organizacijama nezavisne kulture: udrugama, umjetničkim organizacijama i neformalnim grupama i inicijativama.

PRIJAVA

Nositelji i njihovi partneri moraju djelovati na području nezavisne kulture i kulture mladih te prihvaćati načela djelovanja i ciljeve Saveza udruga Klubtura, odnosno Clubture-HR programa navedenih u Statutu i Pravilniku organizacije.

Kroz program se realiziraju projekti i turneje kulturne razmjene i suradnje na području Hrvatske.

Sadržaji javnih događanja koji se podupiru u sklopu programa:

 • suvremena umjetnost (vizualna, filmska, izvedbena, književnost, glazbena, itd.) i nove umjetničke prakse
 • urbana kultura i kultura mladih
 • novi mediji i tehnologije
 • interdisciplinarni kulturni projekti
 • suvremene umjetničke, društvene i kulturne teorije i istraživanja
 • arhitektura i urbanizam
 • razvoj kulturne politike
 • edukacija vezana za gore navedena područja

Prijedlozi sadržaja koji su dominantno vezani za turizam, kulturnu baštinu i ostale djelatnosti izvan područja nezavisne kulture i umjetnosti neće biti prihvaćeni, tj. smatrat će se da nisu zadovoljili formalne uvjete ovog poziva.

Realizacija projektnih aktivnosti: od 15.3.2023. do 15.12.2023.

Način prijave

Najkasnije do navedenog roka (27. listopada 2022. u 14 sati) potrebno je isključivo putem online prijavnice dostaviti prijedlog projekta ili turneje.

Upute za ispunjavanje prijavnice

Prijedlog mora sadržavati:

 • odgovore na pitanja navedena u prijavi za predlaganje projekata/turneja uz budžet potreban za realizaciju projekta/turneje
 • potpisom i žigom ovjerenu (samo za nositelje s registriranim organizacijama) izjavu da se s predloženim aktivnostima neće samostalno aplicirati na pozive za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba i Ministarstva kulture i medija RH kao ni natječaje Zaklade Kultura nova (dokument izjave se prilaže u sustavu prijave)
 • potpisom i žigom ovjerenu (samo za partnere s registriranim organizacijama) izjavu svakog partnera o sudjelovanju na projektu (izjava partnera se prilaže u sustavu online prijave, a u slučaju više partnerskih izjava prilaže se u .zip ili sličnom formatu)

O pozivu

SU Klubtura godišnje objavljuje dva poziva za predlaganje suradničkih projekata i turneja.

Ovaj je poziv otvoren za sve organizacije koje pripadaju području djelovanja Clubture-a, uključujući i članice SU Klubtura, odnosno, organizacije koje su dosad provodile suradničke projekte i turneje u svojstvu nositelja.

Drugi će poziv biti otvoren samo za nositelje koji dosad nisu ostvarili pravo članstva, a bit će objavljen krajem 2022.

SU Klubtura svake godine prijavljuje Clubture-HR program na javna sredstva namijenjena financiranju javnih potreba u kulturi Grada Zagreba, Ministarstva kulture Republike Hrvatske te Zaklade Kultura nova. Po završetku procesa namicanja sredstava te nakon prikupljanja prijedloga projekata u oba poziva, konačnu odluku o tome koji će se projekti i turneje financirati, donijet će zajedno svi predlagatelji i Skupština SU Klubtura u prvoj četvrtini 2023. godine.

Prijava prijedloga

Prijedloge možete prijaviti u obliku suradničkog projekta ili u obliku turneje. Broj prijava po nositelju nije ograničen.

SURADNIČKI PROJEKT    (2 partnera – 3 mjesta – 3 događaja)
Pod suradničkim projektom podrazumijevamo određeni niz povezanih događaja koji su otvoreni za javnost, kao što su različiti kulturni događaji otvoreni za širu javnost (npr. koncerti, predstave, izložbe, projekcije, predavanja i slično), ali i oni namijenjeni nekom užem krugu (kao što su radionice, simpoziji i slično). Unutar projekta moguće je organizirati i boravak (rezidenciju), ali samo ukoliko boravak umjetnika ili suradnika na projektu u konačnici rezultira javnim događajem.

U suradnički projekt moraju biti uključena najmanje dva partnera (nositelj i jedna partnerska organizacija) koji zajednički sudjeluju u realizaciji. Sadržaji unutar projekta moraju se odvijati u najmanje tri različita grada ili mjesta. U sklopu projekta moraju se realizirati najmanje tri različita javna događaja.

SURADNIČKA TURNEJA    (3 partnera – 3 mjesta – 1 događaj)
Pod suradničkom turnejom podrazumijevamo organizaciju jednog ponavljajućeg događaja otvorenog za javnost (npr. koncerta, predstave, izložbe, projekcije, predavanje, radionica, simpozija i slično). U okviru turneje moguće je organizirati i rezidenciju, ali samo ukoliko boravak umjetnika ili suradnika na projektu u konačnici rezultira javnim događajima u minimalno tri različita grada ili mjesta.

U turneju moraju biti uključena najmanje tri partnera (nositelj i dvije partnerske organizacije) koji zajednički sudjeluju u realizaciji. Identičan sadržaj unutar turneje mora se odvijati u najmanje tri različita grada ili mjesta te biti dostupan javnosti.

Napomena:

Unutar Clubture-HR programa ne mogu se predlagati aktivnosti isključivo produkcijske naravi (npr. produkcija nekog umjetničkog rada), kao ni aktivnosti koje su namijenjene isključivo članovima pojedine organizacije (npr. edukacijske aktivnosti za članove).

Nije moguće predlagati sadržaje koji su u istom mjestu već bili ranije realizirani u sklopu programa Clubture-HR.

KATEGORIJE BUDŽETA

Dvije su kategorije kojima se određuje maksimalan iznos sredstava koja se unutar programa Clubture-HR mogu ostvariti za pojedini projekt ili turneju iz sredstava SU Klubtura.

Kategorija A: projekti / turneje do 3 000 eura (22 603,5 kn)

Kategorija B: projekti / turneje do 5 000 eura (37 672,5 kn)

Pojedini projekt ili turneja može se prijaviti isključivo unutar jedne od ponuđenih kategorija. Projekti i turneje koji se prijavljuju unutar kategorije B mogu iz sredstava SU Klubtura biti financirani do 85% od ukupne vrijednosti, odnosno ukupnog budžeta projekta ili turneje.

Pravila za ispunjavanje prijavnice

U prijedlozima je potrebno navesti: sve uključene partnere, plan događaja (preliminarni program), gradove/mjesta te planirane prostore odvijanja.

Nije potrebno navoditi konkretne datume osim ako oni već nisu dogovoreni.

Na događajima koji se predlažu za odvijanje u turističkim mjestima potiče se realizacija kulturnih sadržaja van turističke sezone.

U prijedlozima je važno navesti i parametre sudjelovanja: na koji način projekt ili turneja uključuje publiku i javnost te kako doprinose lokalnoj zajednici u kojoj se provode.

U slučaju predlaganja suradničke turneje potrebno je navesti podatke o izvođačima (umjetnici, predavači, itd.) čiji će se radovi distribuirati turnejom te prikupiti i u prijavnici na odgovarajućem mjestu priložiti najvažnije reference vezane uz predloženi sadržaj (mjesta dosadašnjih izvedbi, kritike, recenzije itd.).

Pravila za izradu budžeta

Za projekte / turneje u Kategoriji A potrebno je navesti samo troškove koji se planiraju financirati iz sredstava SU Klubtura.

Za projekte / turneje u Kategoriji B potrebno je navesti ukupni budžet projekta / turneje, koji uključuje troškove koji se planiraju financirati iz sredstava SU Klubtura (do 85%) kao i troškove koji se planiraju financirati iz drugih izvora (najmanje 15%).

Iz sredstava SU Klubtura mogu se pokriti isključivo troškovi koji proizlaze iz suradnje, i to:

 • putni troškovi: put, dnevnice (troškovi prehrane pokrivaju se isključivo iz dnevnica)
 • smještaj
 • promocija
 • honorari za izvođače
 • honorari za organizaciju
 • najam i transport opreme
 • materijali za realizaciju događaja

U budžetu pojedinog projekta ili turneje koji se odnosi na sredstva SU Klubtura potrebno je imati najmanje tri različita tipa troška, od kojih niti jedan ne može prijeći 50% ukupnih troškova.

Promocija je obavezan trošak, osim u slučaju da je ona pokrivena iz nekog drugog izvora, što treba dokazati.

Honorari za organizaciju i koordinaciju projekata odnose se na poslove organizacije projekta, koordinacije partnera, administraciju i PR na projektu. Iznosi za honorare za organizaciju u obje budžetne kategorije, ne mogu prelaziti ukupni bruto iznos veći od 400 eura (3 013,8 kn).

Svi troškovi moraju biti izraženi u bruto iznosima, odnosno moraju uključivati sva porezna i druga obavezna davanja.

Iz sredstava SU Klubtura ne mogu se financirati troškovi hladnog pogona i redovnih djelatnosti nositelja i partnera niti drugi troškovi koji nisu gore navedeni.
Sve troškove potrebno je prikazati u kunama. U sklopu prijavnice iznosi će biti automatski preračunati u Eure.

Relevantni dokumenti

Sljedeći koraci

U proceduri odlučivanja i realizacije u sklopu programa sudjeluju predlagatelji, koordinatorica te Radna grupa za praćenje provedbe programa.

Odluku o prijedlozima koji su zadovoljili formalne uvjete u prvom pozivu donosi Radna grupa najkasnije 15 dana od zatvaranja poziva.

Konačne dorade prijedloga projekata i turneja u prvom pozivu u kojima sudjeluju predlagatelji, koordinatorica i Radna grupa bit će provedene najkasnije do kraja 2022.

Objava i provedba drugog poziva za nove nositelje predviđena je u prosincu 2022. Poziv će biti otvoren najmanje 30 dana.

Konzultacije i usuglašavanje te detaljno definiranje suradničkih projekata i turneja iz drugog poziva provodit će koordinatorica i Radna grupa početkom 2023.

Konačna odluka o tome koji su prijedlozi zadovoljili uvjete za pristupanje Skupštini, obavijest Skupštini SU Klubtura putem mailing liste te objava svih predloženih i detaljno definiranih suradničkih projekata/turneja na web stranicama SU Klubtura bit će dostupna najkasnije 7 dana prije sjednice Skupštine.

Sjednica Skupštine na koju su pozvani svi predlagatelji projekata i turneja predviđena je za ožujak 2023. Na Skupštini će se održati prezentacije i diskusije, ocjenjivanje te odlučivanje o listi projekata koji ulaze u provedbu u 2023.

Ukoliko predlagatelj ili redovni član nije u mogućnosti prisustvovati prezentacijama i sjednici Skupštine, obavezan je svoje ocjene poslati mailom najkasnije 1 dan prije održavanja sjednice. Predlagatelji koji ne ispune ovu obavezu bit će isključeni iz daljnjeg procesa. Nakon prikupljenih ocjena, Radna grupa za praćenje provedbe programa na temelju će istih predložiti dva budžeta, od kojih će Skupština izabrati jedan. Time se donosi konačna odluka.

Provedba prihvaćenih projekata, revizije provedbe te izvještavanje o provedbi predviđena je od 15. ožujka do 15. prosinca 2023.

Informacije i pitanja

INFO RADIONICA o ovogodišnjem pozivu za Clubture-HR programsku razmjenu i suradnju održat će se u petak, 30. rujna 2022. u 11 sati na Zoom platformi. Za sudjelovanje na radionici molimo da se prijavite putem obrasca za prijavu najkasnije do 29. rujna u 12 sati.

Ostale informacije oko prijave suradničkih projekata i turneja, pročitajte često postavljana pitanja ili nas kontaktirajte na clubture@gmail.com

U slučaju tehničkih poteškoća s prijavnicom kontaktirajte programera Branimira Šlosera na branimir.sloser@slobodnadomena.hr